Правни документи

Последна актуализация на 21 юни 2024 г

Oбщи условия

С приемането на настоящите Условия за ползване („Условията“), Вие ставате страна по правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице („Вие“), и Талeнт, Инк. (Talent, Inc.) и неговите дъщерни дружества и клонове (наричани общо „Дружеството“, „ние“, „нас“ или „нашите“), отнасящо се до достъпа Ви до и използването на платформата CVapp.bg, както и всеки друг уебсайт, медиен канал, мобилен сайт или мобилно приложение, свързани или по друг начин обвързани с нея (наричани общо „Платформата“). Ние работим в световен мащаб и в резултат на това може да се прилагат различни закони в зависимост от местопребиваването на потребителя. Настоящите условия са предназначени да се прилагат за всички потребители, независимо от географското им местоположение в същата степен, в която са приложими според съответното действащо законодателство, прилагащо се в мястото им на пребиваване.
*Ако сте пребиваващ в Европейския съюз, моля, вижте „Пребиваващи в ЕС – Допълнителни условия за ползване“ за повече информация относно специфични допълнителни или алтернативни условия, които се прилагат за Вас. *Ако сте пребиваващ в Съединените американски щати, моля, вижте „Пребиваващи в САЩ – Допълнителни условия за ползване“ за повече информация относно специфични, допълнителни или алтернативни условия, които се прилагат за Вас. Вие се съгласявате, че с достъпа си до Платформата сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с всички тези условия, включително всякакви допълнителни условия, които се прилагат за Вас в зависимост от местопребиваването Ви. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ), ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ПОЛЗВАТЕ ПЛАТФОРМАТА И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ДОСТЪПА СИ. Допълнителните условия или документи, които могат да бъдат публикувани на Платформата от време на време, са изрично включени чрез препратка в настоящите Условия. Запазваме си правото по свое усмотрение да правим промени или модификации на тези Условия по всяко време и по всякаква причина. Ще Ви предупреждаваме за всички промени чрез актуализиране на датата „Последна актуализация“ на тези Условия и Вие се отказвате от правото си да получавате специално уведомления за всяка от този род промяна. Вашата отговорност е периодично да преглеждате тези Условия, за да сте информирани за актуализациите. Достъпът Ви до Платформата ще бъдете обект на промените в актуализираните Условия и ще се счита, че сте се запознали с тях и сте ги приели, ако продължите да използвате Платформата след датата на публикуване на такива актуализирани Условия. Платформата е предвидена за потребители които са поне 18 годишни ЗАБЕЛЕЖКА: НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ КЛАУЗИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТКАЗ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ, КОЯТО МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ СПОРОВЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ С ДРУЖЕСТВОТО.

Права на интелектуалната собственост

Освен ако не е посочено друго, Платформата е наша собственост, включително и като обект на интелектуалната собственост, и целият изходен код, база данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтовете, адио, видео, текст, снимки и графики на Платформата (наричани общо „Съдържание“) и съдържащите в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Марки“) са наша собственост или са ни лицензирани и са защитени от законите за авторското право и търговските марки и различни други права на интелектуалната собственост и закони за нелоялна конкуренция на Съединените щати, Европейския съюз, други чуждестранни юрисдикции и международни конвенции. Съдържанието и Марките се предоставят на Платформата „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“ само за Ваша информация и лична употреба. С изключение на изрично предвиденото в настоящите Условия, нито една част от Платформата и нито едно Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обединявани, препубликувани, качвани, обявявани, публично показани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквато и да е търговска цел без нашето изрично предварително писмено разрешение. При условие, че имате право да използвате Платформата, Ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и ползването на Платформата и за изтегляне или отпечатване на копие от всяка част от Съдържанието, до което сте получили достъп по подходящ начин, единствено за лична употреба с нетърговска цел. Ние си запазваме всички права, които не са Ви предоставени, във и върху Платформата, Съдържанието и Марките.

Представяне на потребителя

С използването на Платформата Вие декларирате и гарантирате, че: 1) цялата регистрационна информация и друга информация, която предоставяте, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; 2) ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази регистрационна информация, ако е необходимо; 3) дееспособен сте според приложимото законодателство и се съгласявате да спазвате тези Условия; 4) не сте на възраст под 18 години; 5) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; 6) няма да осъществявате достъп до Платформата чрез автоматизирани или роботизирани средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; 7) няма да използвате Платформата за незаконни или неразрешени цели; и 8) използването на Платформата от Ваша страна няма да нарушава приложимите закони или разпоредби. Ако предоставите информация която не е вярна, не е точна или не е пълна, ние имаме право да спрем или прекратим Вашият акаунт и да Ви откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Платформата (или част от нея). Информацията предоставена на Платформата, не е предназначена за дистрибуция или за използване от лица или организации в юрисдикция или държава, където такава дистрибуция или използване би било в противоречие със закона или подзаконов нормативен акт или е налице изискване за регистрация в такава юрисдикция или държава. Съответно лицата, които избират да получат достъп до Платформата от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят пълна отговорност за спазването на местните закони, доколкото местните закони са приложими.

Регистрация на потребителя

Възможно е да се наложи да се регистрирате в Платформата или в някой от свързаните с нея уебсайтове. Вие се съгласявате да пазите паролата си в тайна и да носите отговорност за всяко използване на Вашите акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, изземем или променим избрано от Вас потребителско име , ако по наша преценка установим, че такова име е неподходящо, неприлично или по друг начин неприемливо.

Такси и Плащане

Ние приемаме различни методи за плащане, включително дебитни/кредитни карти и средства, предлагани от трети страни доставчици като PayPal. Възможно е да предлагаме и други възможности за плащане на определени места. Може да се наложи да заплатите такса за достъп до някои от нашите услуги. Съгласявате се да предоставяте актуална, пълна и точна информация за поръчката и заплащането за всички поръчки, направени чрез Платформата. Освен това се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта и плащанията, включително имейл адрес, начин на плащане и дата на изтичане на валидността на дебитната/кредитната Ви карта, за да бъде извършена транзакцията Ви успешно, както и ние да можем да се свържем с Вас при необходимост. За поръчки, направени чрез Платформата, Ви таксуваме чрез онлайн услуга за фактуриране. Данъците върху продажбите, ползването или други подобни данъци ще бъдат добавени към цената на поръчката, когато определим, че са приложими – общата цена, включваща приложимите данъци, ще бъде показна при проверката, преди да завършите поръчката си. Можем да променим цените по всяко време. Задължаваме се да Ви уведомяваме за всички значителни промени в цените и Ви даваме право да спрете да използвате Платформата, без да дължите обезщетение или неустойка, ако новата цена е значително по-висока от предишната. Всички плащания се извършват във валутата, посочена на страницата за плащане. Вие се съгласявате да заплащате всички дължими разходи и такси по действащите цени към момента на извършване на Вашите поръчки и ни упълномощавате да начисляваме съответните суми на доставчика на избрания от Вас метод на плащане при извършване на поръчката. Ако поръчката Ви подлежи на периодични такси, тогава Вие се съгласявате ние периодично да Ви таксуваме чрез избрания от Вас начин на плащане, без да изискваме Вашето предварително одобрение за всяка периодична такса, докато не ни уведомите за прекратяване на периодичното таксуване. За определени продукти или услуги предлагаме опция за план за разсрочено плащане, която Ви позволява да получите продукта или услугата предварително, в замяна на бъдещи плащания. Неизпълнението на уговорените бъдещи плащания може да доведе до предоставяне на Вашата информация на кредитни агенции или подобни организации за отчитане на кредити и да се появи във Вашето кредитно досие. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или неточности в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане. Също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена чрез Платформата.

Анулиране, Възстановяване на суми и Гаранции

Ако сте закупили абонамент за една или повече от нашите услуги, можете да анулирате абонамента си по всяко време, като влезете в профила си или се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу. Анулирането ще породи действие след края на текущия платен период. За нашите абонаментни услуги не се възстановяват вече платени суми. Като цяло, и освен ако някъде не е изрично отбелязано, доколкото е позволено от закона, всички поръчки на нашите професионални услуги за писане на автобиографии са окончателни и сумите за тях не подлежат на възстановяване. Някои от нашите услуги може да включват конкретна гаранция – моля, вижте описанията на пакетите ни, за да потвърдите дали вашия пакет включва някаква гаранция. Ако не сте доволни от някоя от нашите услуги, моля, свържете се с екипа за поддръжка за конкретната марка или изпратете имейл на [email protected] и ние ще Ви окажем подходящо съдействие.

Забранени дейности

Не можете да достъпвате или ползвате Платформата за цели, различни от тези, за които предоставяме Платформата. Платформата не може да бъде използвана във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са изрично утвърдени или одобрени от нас. Като потребител на Платформата, Вие се съгласявате да не:

 • Разпространявате данните за влизане в акаунта Ви, така че няколко потребители да ползват един акаунт.
 • Продавате или прехвърляте по друг начин акаунта си.
 • Използвате посредник за извършване на поръчки в Платформата.
 • Използвате Платформата, за да рекламирате или предлагате за продажба стоки или услуги.
 • Използвате Платформата като част от опит да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Платформата и/или Съдържанието за каквото и да е начинание за генериране на приходи или извършване на търговска дейност.
 • Опитвате да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 • Подвеждате или заблуждавате нас или други потребители, особено при опити за узнаване на чувствителна информация за акаунти, като например пароли на потребители.
 • Участвате в неразрешен фрейминг или разпространяване на линкове към Платформата.
 • Да използвате неправилно нашите услуги за поддръжка или да подавате фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.
 • Използвате информация, получена от Платформата, за да тормозите, малтретирате, сплашвате или наранявате друго лице.
 • Изтривате уведомлението за авторско право или други права на собственост от някое Съдържание.
 • Възпрепятствате, деактивирате или по друг начин влияете на свързаните със сигурността функции на Платформата, включително функции, които: а) предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание; б) налагат ограничения върху използването на Платформата и/или съдържащото се в нея Съдържание; или в) предотвратяват или ограничават достъпа до която и да е част от Платформата.
 • Копирате, адаптирате, дешифрирате, декомпилирате, разглобявате или извършвате обратно инженерство на който и да е от софтуерите, съставящи Платформата или каквато и да е част от нея.
 • Участвате в автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на инструменти за извличане на данни, роботи или други подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Системно извличате данни или друго съдържание от Платформата с цел създаване, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от нас.
 • Извършвате каквото и да е неоторизирано използване на Платформата, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители чрез електронни или други средства с цел изпращане на непоискани имейли или създаване на потребителски акаунти по автоматизиран начин или за използване под фалшив претекст.
 • Възпрепятствате, нарушавате или създавате ненужна тежест за Платформата или за мрежите или услугите, свързани с Платформата.
 • Качвате или предавате (или да се опитвате да качвате или предавате) вируси, троянски коне или други материали, включително и прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), които пречат на която и да е страна необезпокоявано да използва и да се наслаждава на Платформата, или модифицират, увреждат, нарушават, променят или се намесват в използването, характеристиките, функциите, работата или поддържката на Платформата.
 • Качвате или предавате (или да се опитвате да качвате или предавате) материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, но не само, ясни графични формати за обмен (“Gifs”), 1x1 пиксели, уеб бъгове, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „механизми за пасивно събиране на информация“ или „pcms”).
 • С изключение на случаите, когато това може да е в резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, да използвате, стартирате, разработвате, разпространявате каквато и да била автоматизирана система, включително, но не само, паяк, робот, програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Платформата, или да използвате или стартирате какъвто и да било неразрешен скрипт или друг софтуер.
 • Дискредитирате, злепоставяте или по друг начин вредите, по наше мнение, на нас и/или Платформата.
 • Използвате Платформата по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.

Съдържание, създадено от потребителите

Чрез Платформата Вие можете да общувате, да допринасяте за нея или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функционалности и може да Ви предостави възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, разпространявате или представяте съдържание и материали до нас или на Платформата, включително, но не само, текст, писания, автобиографии, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения, или други материали, но с изключение на лични данни (наричани общо „Предоставено от Вас съдържание“). Предоставеното от Вас съдържание може да бъде видимо от други потребители на Платформата и чрез интернет страниците на трети страни, ако ги публикувате в определени части на Платформата (например потребителски ревюта). В този смисъл всяко Предоставено от Вас съдържание може да бъде третирано като съдържание, което не е конфиденциално и не е обект на интелектуалната собственост. Когато изпращате, създавате или предоставяте каквото и да било Предоставено от Вас съдържание, Вие заявявате и гарантирате че:

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнението, както и достъпът до, изтеглянето или копирането на Предоставено от Вас съдържание не нарушават и няма да нарушат правата на интелектуалната собственост, включително, но не само, авторските права, патентите, търговските марки, търговските тайни или неимуществените права на трети стани.
 • Вие сте създател и собственик или притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения да използвате и да упълномощите нас, Платформата и други потребители на Платформата да използват Предоставено от Вас съдържание по всеки начин, предвиден от Платформата и настоящите Условия.
 • разполагате с писмено съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко едно лице, което може да бъде идентифицирано в Предоставеното от Вас съдържание, да използвате името или сходството на всяко едно лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволите включването и използването на Предоставеното от Вас съдържание по всеки начин, предвиден в Платформата и настоящите Условия.
 • Предоставеното от Вас съдържание не е неистинско, неточно или подвеждащо.
 • Предоставеното от Вас съдържание не представлява непоискана или неразрешена реклама, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови писма или друга форма на привличане на клиенти.
 • Предоставеното от Вас съдържание не e неприлично, развратно, съдържащо сексуални намеци, насилие, осъществяващо тормоз не съдържа клевети, обидни или неприемливо по друг начин (съобразно даденото от нас определение).
 • Предоставеното от Вас съдържание не упражнява тормоз, не осмива, не съдържа подигравки, не унижава, не заплашва и не обижда никого.
 • Предоставеното от Вас съдържание не пропагандира насилствена смяна на която и да е власт, нито подтиква, насърчава към или заплашва с физическа саморазправа друго лице.
 • Предоставеното от Вас съдържание не нарушава нито един приложим закон, наредба или правило.
 • Предоставеното от Вас съдържание не нарушава правото на неприкосновеност на личния живот или на права с оглед на личността на трето лице
 • Предоставеното от Вас съдържание не съдържа материали, които изискват лична информация от лица под 18-годишна възраст или експлоатира лица под 18-годишна възраст по сексуален или насилствен начин.
 • Предоставеното от Вас съдържание не нарушава нито един национален, федерален или щатски закон, отнасящ се до детската порнография, или закон, който по друг начин има за цел да защитава здравето или благосъстоянието на непълнолетни лица.
 • Предоставеното от Вас съдържание не включва обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуално предпочитания или физически или психични увреждания
 • Предоставеното от Вас съдържание не насочва към материал, който нарушава някоя от клаузите на настоящите Условия или приложимите закони или разпоредби. Всяко използване на Платформата в нарушение на това нарушава настоящите Условия и може да доведе, наред с друго, до прекратяване или спиране на правата Ви да използвате Платформата.

Лиценз за Предоставеното от Вас съдържание

С изпращането или публикуването на Предоставено от Вас съдържание в която и да е част от Платформата или с предоставянето на достъп до Предоставеното от Вас съдържание в Платформата, Вие автоматично ни предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате право да ни предоставите неограничено, постоянно, неизключително, прехвърляемо, безвъзмездно, вече изцяло заплатено, право за целия свят и лиценз за хостинг, използване, показване и създаване на производни произведения на Предоставено от Вас съдържание за целите на предоставянето на нашите услуги на Вас, усъвършенстване на нашите услуги и Платформата и създаване на нови услуги, като Вие нии предоставяте и разрешавате сублицензирането на горното. Отказвате се от всички неимуществени права от Предоставено от Вас съдържание и гарантирате, че неимуществени права не са били предявени по друг начин върху Предоставено от Вас съдържание.
Ние не претендираме за право на собственост върху Предоставено от Вас съдържание. Вие запазвате пълната си собственост върху цялото Предоставено от Вас съдържание и всички права на интелектуалната собственост или други такива права, по отношение на Предоставено от Вас съдържание. Ние не носим отговорност за каквито и да било изявления или декларации в Предоставено от Вас съдържание предоставени от Вас в която и да била област на Платформата. Вие носите пълната отговорност за Предоставено от Вас съдържание в Платформата и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас във връзка с Предоставено от Вас съдържание.
Ние имаме право, по наша собствена и абсолютна преценка, 1) да редактираме или променяме по друг начин всяко Предоставено от Вас съдържание; 2) да прекатегоризираме всяко Предоставено от Вас съдържание, за да го поставим на по-подходящи места в Платформата; и 3) да проверяваме предварително или да изтриваме всяко Предоставено от Вас съдържание по всяко време и по всякаква причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме Предоставено от Вас съдържание.

Изявления

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи или обратна връзка относно Платформата („Изявления“), предоставени ни от Вас, са неконфиденциални и стават наша изключителна собственост. Ние ще притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуалната собственост и имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Изявления за всякакви законни цели, търговски или други, без да бъдете посочвани за това или компенсирани. С настоящото се отказвате от всички неимуществени права върху всяко такова Изявление и гарантирате, че всяко такова Изявление е ваше оригинално такова или че имате право да го предоставите. Съгласявате се, че няма да имате право на регресен иск срещу нас за всяко предполагаемо или действително нарушение или присвояване на каквото и да е право на интелектуална собственост върху вашите Изявления.

Социални мрежи

Като част от функционалността на Платформата можете да свържете своя акаунт с други онлайн акаунти, които имате с трети лица - доставчици на услуги (всеки такъв акаунт – „Акаунт към трето лице“), като: 1) предоставите информация за вход в своя Акаунт към трето лице чрез Платформата; или 2) ни позволявате да получим достъп до Вашия Акаунт към трето лице, съобразно това, което е разрешено съгласно приложимите условия, които уреждат използването на всеки Акаунт към трето лице. Вие декларирате и гарантирате, че имате право да ни разкриете информацията за вход в Акаунта към трето лице и/или да ни предоставите достъп до Вашия Акаунт към трето лице, без да нарушавате каквито и да било условия, които уреждат използването на съответния Акаунт към трето лице, и без да ни задължавате да плащаме каквито и да било такси или да ни поставяте под ограничения за използване, наложени от трето лице - доставчик на услуги по отношение на Акаунта към трето лице. Предоставяйки ни достъп до Акаунти към трети лица Вие разбирате, че: 1) ние можем да получим достъп, да предоставим и да съхраняваме (ако е приложимо) всяко Съдържание, което сте предоставили и съхранили във Вашия Акаунт към трето лице („Съдържание на социалната мрежа“), така че то да бъде достъпно на и чрез Платформата чрез Вашия акаунт, включително, но не само, списъци с приятели; и 2) можем да предоставяме и да получаваме от Вашия Акаунт към трето лице допълнителна информация, доколкото сте уведомени, когато свържете акаунта си с Акаунта към трето лице. В зависимост от Акаунтите към трети лица , които сте избрали, и при спазване на настройките за поверителност, които сте избрали в тези Акаунти към трети лица, личната информация, която публикувате в Акаунтите към трети лица, може да бъде достъпна във и чрез Вашият акаунт в Платформата. Моля, имайте предвид, че ако Акаунт към трето лице или свързана с него услуга стане недостъпна или нашият достъп до такъв Акаунт към трето лице бъде прекратен от самия доставчик на услугата, тогава Съдържанието на социалната мрежа може вече да не е достъпно в и чрез Платформата. Вие ще имате възможност да деактивирате връзката между Вашия акаунт в Платформата и Вашите Акаунти към трети лица по всяко време. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВАШИТЕ ВЗАИМНООТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА - ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИЕ АКУНТИ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА, СЕ УРЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ(Я) С ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА - ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ. Ние не полагаме усилия да преглеждаме каквото и да е Съдържание на социална мрежа за каквото и да е цел, включително, но не само, за точност, законност или ненарушаване на права, и не носим отговорност за каквото и да е Съдържание на социална мрежа. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да получим достъп до Вашата имейл адресна книга, свързана с Акаунта към трето лице, и до Вашия списък с контакти, съхраняван на Вашето мобилно устройство или таблет, единствено с цел да идентифицираме и да Ви информираме за тези от Вашите контакти, които също да се регистрирали за използване на Платформата. Можете да деактивирате връзката между Платформата и Вашия Акаунт към трето лице, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на Вашия акаунт (ако е приложимо). Ще се постараем да изтрием всяка информация, съхранявана на нашите сървъри, която е била получена чрез такъв Акаунт на трета страна, с изключение на потребителското име и профилната снимка, които стават свързани с Вашия(те) акаунт(и) в Платформата.

Уебсайтове и съдържания на трети страни

Платформата може да съдържа (или да Ви бъдат изпратени чрез Платформата) линкове към други Уебсайтове („Уебсайтове на трети лица“), както и статии, снимки, текст, графики, картини, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи на или произхождащи от трети лица („Съдържание на трето лице“). Такива Уебсайтове на трети лица и Съдържание на трети лица не са проучвани, наблюдавани или проверявани за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за Уебсайтовете на трети лица, достъпвани през Платформата, или за Съдържание на трети лица, публикувано на, достъпно през или инсталирано от Платформата, включително за съдържанието, точността, обидния характер, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в Уебсайтовете на трети лица или Съдържанието на трети лица. Включването на, свързването с или разрешаването на използването или инсталирането на Уебсайтове на трети лица или Съдържанието на трети лица не предполага одобрение или приемане от наша страна. Ако решите да напуснете Платформата и да получите достъп до Уебсайтове на трети лица или да използвате или инсталирате Съдържание на трети лица, Вие правите това на свой собствен риск и следва да сте имате предвид, че настоящите Условия няма да се прилагат по отношение на този достъп, използване или инсталиране. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който преминавате от Платформата, или свързани с всякакви приложения, които използвате или инсталирате от Платформата. Всякакви покупки, които правите чрез Уебсайтове на трети лица, ще се извършват чрез други уебсайтове и от други дружества и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между Вас и съответното трето лице. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на Уебсайтовете на трети лица, и ще ни предпазите от всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Освен това ни освобождавате от отговорност за всякакви загуби, понесени от Вас, или причинени Ви вреди, във връзка с или произтичащи по какъвто и да е начин от Съдържание на трето лице или всякакъв досег с Уебсайт на трето лице.

Управляване на Платформата

Ние запазваме правата, но не и задълженията: 1) да наблюдаваме Платформата за нарушения на настоящите Условия; 2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наша преценка нарушава закона или настоящите Условия, включително, но не само, да докладваме за такъв потребител на правоприлагащите органи; 3) по наша преценка и без ограничение да отказваме, ограничаваме достъпа, ограничаваме наличността или деактивираме (доколкото това е технологично възможно) всяко Предоставено от Вас съдържание; 4) по наша преценка и без ограничение, уведомление или отговорност да премахваме от Платформата или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин натоварват нашите системи; и 5) по друг начин да управляваме Платформата така, че да защитим нашите права и собственост и да улесним правилното функциониране на Платформата.

Политика на поверителност

Ние се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, за да научите повече за това каква информация събираме, как я използваме и споделяме и как тя е защитена. Освен това ще съхраняваме определени данни, които предавате на Платформата, с цел управление на работата на Платформата, както и данни, свързани с използването на Платформата от Ваша страна. Въпреки че създаваме редовно рутинно резервни копия на данните, Вие носите пълна отговорност за всички данни, които предавате или които са свързани с всяка дейност, която сте предприели, използвайки Платформата. Вие се съгласявате, че няма да носим никаква отговорност пред Вас за загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

Нарушения на авторски права

Ние зачитаме правата на интелектуалната собственост на другите. Ако считате, че който и да е материал, достъпен в или чрез Платформата, нарушава Ваше авторско право или авторско право, което Вие контролирате, моля незабавно да ни уведомите, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

Условия за прекратяване

Настоящите Условия остават изцяло в сила и действат докато използвате Платформата. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА КОЯТО И ДА Е ДРУГА КЛАУЗИ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ), НА КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗА НАРУШЕНИЕ НА КОЕТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИЯ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ УГОВОРКА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В ПЛАТФОРМАТА ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА. Ако прекратим или спрем акаунта Ви по някаква причина, ще Ви бъде забранено да регистрирате и създавате нов акаунт под Вашето име, под фалшиво или взаимствано име или под името на трето лице, дори ако действате от името на третото лице. В допълнение към прекратяването или спирането на акаунта Ви, си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, да предявим иск за обезщетение в граждански или наказателен производства.

Модификации и прекъсвания

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържание на Платформата по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме каквото и да е информация на нашата Платформа. Също така си запазваме правото да модифицираме или преустановяваме действието на цялата или част от Платформата без предупреждение и по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред Вас или трето лице за каквито и да било модификации, промяна на цените, спиране или преустановяване на Платформата.
Не можем да гарантираме, че Платформата ще бъде достъпна по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддържка свързана с Платформата, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразгледаме, актуализираме, спрем, прекратим или по друг начин да модифицираме Платформата по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността да осъществите достъп до или да използвате Платформата по време на прекъсване на работата на Платформата. Нищо в настоящите Условия няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме Платформата или да предоставяме корекции, актуализации или версии във връзка с нея.

Приложимо право

Освен ако законите на Вашата юрисдикция изискват да се прилагат именно те, настоящите Условия и използването на Платформата от Ваша страна ще се управляват и тълкуват в съответствие със следното, без да се вземат предвид принципите на стълкновение на закона: законите на Съединените американски щати и щата Делауеър, САЩ, с място на действие в окръг Кент, Делауеър.

Решаване на спорове

Ако сте пребиваващ в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), моля, за повече информация вижте раздел „Пребиваващи в ЕС – Допълнителни условия за ползване“. Всички останали потребители, моля, прочетете внимателно този раздел. Това засяга Вашите права. Вие се съгласявате, че с приемането на настоящите Условия, ние и вие се отказваме от всяко право на съдебен процес или участието в колективен иск. Вие и ние се съгласяваме, че всеки може да предявява искове срещу другия само във Ваше или на дружеството лично качество, а не като ищец или съищец в съответно производство по колективен иск. Всеки арбитраж ще се провежда на индивидуална основа; арбитражи по колективни искове и колективни искове не са разрешени.

Приложимо право. Всички искове, спорове или други съдебни производства от или между вас или нас, включително, но не само, всякакви такива искове или спорове, които са по някакъв начин свързани с или произтичащи от настоящите Условия или с Вашия достъп или използване на Платформата, ще бъдат управлявани от законите на Съединените американски щати и щата Делауеър, без да се прилагат каквито и да било принципи на стълкновение на закони, които иначе биха могли да предвидят прилагането на закона на друга юрисдикция. Прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и Единния закон за транзакции с компютърна информация (UCITA) са изрично изключени от настоящите Условия. Страните се съгласяват, че тяхното споразумение съгласно настоящите Условия попада в сферата на междущатска търговия и че Федералният закон за арбитража се прилага по отношение на структурирането на клаузата за „Споразумение за обвързващ арбитраж“ по-долу. За всеки иск, спор или друго съдебно производство, което не е предмет на клаузата „Споразумение за обвързващ арбитраж“ по-долу, исковете или споровете ще бъдат подсъдни изключително на щатските съдилища, находящи се в окръга на Кент, Делауеър или федералните съдилища в окръга на Делауеър, в зависимост от случая, и вие се съгласявате да приемете юрисдикцията на всеки от тези съдилища за целите на разглеждане на такива искове или спорове.

Неформални преговори. За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Условия (индивидуално „Спор“ и заедно „Спорове“), подадени от Вас или от нас (индивидуално „Страна“ и заедно „Страните“), Страните се съгласяват първо да се опитат да проведат преговори по всеки спор (с изключение на спорове, изрично посочени по-долу) неформално в продължение на тридесет (30) дни преди започване на арбитраж. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната Страна до другата. Можете да ни изпратите уведомление, като използвате информацията, предоставена в раздела „КОНТАКТИ“ по-долу

Споразумение за обвързващ арбитраж. При спазване на Изключенията от Арбитража, посочени по-долу, Вие и ние се съгласяваме, че всеки и всички спорове между потребители на Платформата, възникващи съгласно или свързани по някакъв начин с настоящите Условия и използването на Платформата от такива потребители трябва да бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж, както е описано в този раздел. С изключени на забраната за колективен арбитраж, посочена в този раздел „РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“, ако арбитър или съд реши, че някоя част от настоящото Споразумение за арбитраж е неприложима, останалите части от това Споразумение за арбитраж ще продължат да се прилага.

Изключение от арбитража. Споразумението за арбитраж няма да се прилага за следното, а именно: а) съдебни дела за искове с малък материален интерес; б) съдебни производства, които включват усилия за получаване на информация за идентифициране на потребителя; в) всякакви съдебни производства, заведени срещу Дружеството от дружества или други юридически лица или физически лица действащи от името на такива дружества или други юридически лица; г) всякакви съдебни производства заведени от Дружеството срещу дружества или други юридически лица или физически лица, действащи от името на такива дружества или други юридически лица; д) правото на страна да търси съдебна забрана или други съответни мерки от компетентен съд, за да предотврати действителното или възможно нарушение или нарушение на авторски права, търговски марки, търговски тайни, патенти или други права на интелектуалната собственост на Страната; или е) когато прилагането на тази арбитражна клауза е забранено от приложимото законодателство. Ако по някаква причина забраната за колективен арбитраж, посочена в този раздел РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, не може да бъде приложена, тогава цялото споразумение за арбитраж няма да се прилага. Когато настоящото Споразумение за арбитраж не се прилага, а останалата част от Споразумението и разделът за Решаване на спорове ще продължат да се прилагат.

Арбитражно производство. Арбитражът ще се ръководи от Правилата на потребителски арбитраж на Американската арбитражна асоциация („ААА“), като се отчитат извършените в този раздел изменения и ще се администрира от ААА. Правилата на ААА и формуляр за започване на процеса са достъпни на www.adr.org . Всяко предложение за уреждане на спор, направено от Вас или нас, няма да се свежда до знанието на арбитъра. Освен ако не се изисква друго от приложимите арбитражни правила към момента на започване на арбитража, арбитражът ще се проведе в Дувър, Делауеър. За всеки иск когато цената на иска е $10 000 или по-малко, Вие и ние можем да изберем арбитражът да се проведе по телефона или въз основа единствено на писмени изявления, като изборът ще бъде обвързващ за Вас и нас, освен ако арбитърът изиска провеждането на присъствено заседание. В случаите когато се провежда присъствено заседание Вие или ние може да участваме по телефона освен ако арбитъра не изиска друго. Арбитърът ще реши по същество всички искове в съответствие с приложимото право, включително признатите принципи на справедливост, и ще уважи всички претенции за привилегия признати от закона. Арбитърът няма да бъде обвързан от решения на предишни арбитражи, страни по които са други потребители, но е обвързан от решения в предишни арбитражи, включващи същия потребител на Платформата, доколкото това се изисква от приложимото законодателство. Решението на арбитъра ще бъде окончателно и обвързващо и решението по обезщетението постановено от арбитъра, може да бъде предявено пред всеки съд, който има юрисдикция.

Ограничения за предявяване на иск. В никакъв случай Спорът не може да бъде повдиган повече от една (1) година след настъпването на фактите, пораждащи претенцията.

Корекции

Възможно е Платформата да съдържа информация която по невнимание съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията на Платформата по всяко време без предварително уведомление.

Отказ от отговорност

В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ПЛАТФОРМАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ “ТАКА КАКТО Е“ И “КАКТО Е НАЛИЧНА”, КОЕТО ОЗНАЧАВА ЧЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ПЛАТФОРМАТА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА И НАШИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ РИСК. В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАТФОРМАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ ОТ ВАС ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА НЕНАРУШАВАНЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ НЕ ПРАВИМ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ СВЪРЗАНИ КЪМ ПЛАТФОРМАТА, И НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА: 1) ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ НА СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ; 2) ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА; 3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА НА СЪРВЪРИТЕ; 4) ВСЯКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВСЯКО ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ ПЛАТФОРМАТА; ИЛИ 5) ВСЯКАКВИ ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ, НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ И/ИЛИ ОДОБРЯВАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА, КОЙТО И ДА Е УЕБСАЙТ, КЪМ КОЙТО СЕ НАЛИЧНИ ХИПЕРЛИНКОВЕ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗВАНО В НЯКОЙ БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, И НИЕ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДАВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ ВАС И ТРЕТИ ЛИЦА - ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. КАКТО ПРИ ПОКУПКА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ВИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ И ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА, КЪДЕТО Е УМЕСТНО.

Ограничение на отговорност

в максималната допустима от закона степен, нито ние, нито нашите управители, представители, служители или агенти ще носим отговорност към вас или трето лице за преки, косвени, последващи, примерни, случайни, специални или санкционни вреди, включително пропусната полза, загуба на приходи, загуба на данни или други вреди, произтичащи от използването на платформата от вас, дори ако сме били уведомени за възможността за такива щети. Без да се засяга нещо в обратния смисъл, описано тук, нашата отговорност към вас на каквото и да е основание и независимо от вида на действието, винаги ще бъде ограничена до сумата, платена от вас към нас, ако има такава, в рамките на три (3) месечен период, предшестващ събитието, пораждащо искането. някои държавни или национални законодателства не позволяват ограничения на косвени гаранции или изключване или ограничаване на определени вреди. ако тези закони се прилагат за вас, някои или всички от отказите от отговорности или ограничения може да не се прилагат за вас и може да имате допълнителни права.

Обезщетение

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, клонове и всички наши съответни представители, служители и агенти от и срещу всякакви загуби, вреди, отговорност, искове или претенции, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от която и да е трета страна, произтичащи от: (1) Предоставено от Вас съдържание или Изявления; (2) използването на Платформата от Ваша страна; (3) нарушение от Ваша страна на настоящите Условия; (4) всяко нарушение на Вашите декларации и гаранции, посочени в настоящите Условия; (5) нарушение от Ваша страна на правата на трети лица, включително, но не само, права на интелектуална собственост; или (6) всеки извършен от Вас акт на увреждане спрямо всеки друг потребител на Платформата, с когото сте се свързали чрез Платформата. Независимо от гореизложеното, освен ако не е забранено от приложимото законодателство, ние си запазваме правото, за Ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и Вие се съгласявате да сътрудничите, за Ваша сметка, на нашата защита по такива искове. Ние ще положим разумни усилия, за да Ви уведомим за всеки подобен иск, действие или процедура, която има за предмет такова обезщетение, след като узнаем за това.

Електронни комуникации, транзакции и подписи

Посещението на Платформата, изпращането на имейли до нас и попълването на онлайн формуляри представляват електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и на Платформата, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА. С настоящото Вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други нормативни актове във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини освен чрез електронни средства.

Други

Настоящите Условия и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на Платформата или по отношение на Платформата, представляват цялото споразумение и уговореното между Вас и нас. Неупражняване от наша страна или неприлагане на което и да е право или клауза от тези Условия не представлява отказ от такова право или клауза. Тези Условия действат в максималната, допустима от закона степен. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на трето лице по всяко време. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, щети, забавяне или бездействие, настъпили по причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя клауза или част от клауза на настоящите Условия бъде определена като противоправна, нищожна или неприложима, това ще се отнася единствено до тази клауза от настоящите Условия и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите клаузи. В резултат на прилагането на тези Условия или използването на Платформата между нас и Вас не възниква съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение. Освен когато е забранено от приложимото законодателство, вие се съгласявате, че тези Условия няма да бъдат тълкувани срещу нас по силата на това, че същите са съставени от нас. С настоящото Вие се отказвате от всякакви права, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Условия и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия.

Контакти

За да разрешите оплакване относно Платформата или да получите допълнителна информация относно използването на Платформата, моля, свържете се с нас на [email protected].

Пребиваващи в ЕС – Допълнителни условия за ползване

Ние предлагаме нашата Платформа и услуги в рамките на Европейския съюз. Тези допълнителни условия за ползване се отнасят за Вас, ако сте пребиваващ в Европейския съюз („Допълнителни условия на ЕС“). Следователно ако пребивавате в Европейския съюз, ще се прилагат Условията и тези Допълнителни условия на ЕС. Ако има конфликт между Условията и настоящите Допълнителни условия на ЕС и Допълнителните условия на ЕС се отнасят за вас, тогава Допълнителните условия на ЕС ще имат предимство. Освен ако не е посочено друго, определенията в настоящите Допълнителни условия на ЕС ще имат същото значение като определенията използвани в Условията. „Дружеството“ означава Талент Уърлдуайд Инк (Talent Worldwide Inc), дружество създадено и функциониращо съгласно законите на Съединените американски щати, регистрирано в щата Делауеър на 31.03.2010 г., със седалище и адрес на управление на Лексингтън авеню №420, апартамент 1402 -1063, Ню Йорк, Ню Йорк 10170, САЩ, регистрирано в Търговската камара на САЩ с регистрационен номер на работодател (EIN) 27-2293754, с данъчен номер 27-2293754, имейл за кореспонденция [email protected] , и неговите дъщерни дружества и клонове. Платформата означава CVapp.bg, както и всеки друг уебсайт, медиен канал, мобилен сайт или мобилно приложение, относими или свързани по някакъв начин с Платформата. Преди създаването на Вашия акаунт, текстът на Условията и Допълнителните условия на ЕС ще ви бъдат предоставени по електронен път чрез Платформата по такъв начин, че да може лесно да бъдат съхранени (включително, изтеглени, отпечатани и запазени) от Вас на траен носител на данни. Ние си запазваме правото по собствено усмотрение да правим промени или модификации на Условията или настоящите Допълнителни условия на ЕС по всяко време. Ние ще Ви информираме за всички промени в рамките на 7 дни от настъпването на промяната, използвайки имейл адреса, който сте предоставили във Вашия акаунт. В случай че не сте съгласен/на с промените, имате право да се откажете от договора, без да посочвате причина и без да дължите неустойка или компенсация. Нямате право на отказ, ако промяната е в резултат на нареждане или инструкция на компетентен орган. Правото на отказ по предходното изречение се упражнява с писмено предизвестие в 1 (един) месечен срок от получаването на уведомлението за промените. Счита се, че сте съгласен/на с промените и те са задължителни за Вас, ако не упражните правото си на отказ по предходното изречение в съответния срок.

Услуги, предоставени на Платформата

Cvapp.bg е онлайн платформа, която помага на потребителите в създаването на професионално автобиография и мотивационни писма. Нашата платформа предоставя удобен за потребителя интерфейс с разнообразни образци и примери за автобиография и мотивационни писмо, за да помогне на хората да създадат персонализирани и убедителни документи за кандидатстване за работа.

Ключови характеристики и функции

Създател на автобиография

-Потребителите могат лесно да създават и персонализират своите автобиографии, като избират от набор от професионално изготвени образци.

-Платформата предлага интуитивни инструменти за въвеждане на лична информация, образование, трудов опит, умения и други подходящи данни.

Създател на мотивационно писмо

-CVapp.bg включва цялостен генератор на мотивационни писма, който помага на потребителите да генерират персонализирани мотивационни писма, които да придружават техните автобиографии.

-Потребителите могат да персонализират своите мотивационни писма въз основа на изискванията за съответната позиция и предпочитанията на работата.

Образци на автобиография и мотивационно писмо

-Предлага се разнообразна колекция от образци за автобиография и мотивационно писмо, които съобразяват изискванията на различни индустрии, длъжности и лични предпочитания с различни оформления и цветови схеми.

-Потребителите могат да преглеждат и избират образци, които най-добре отговарят на тяхната професионална идентичност.

Примери за автобиография и мотивационно писмо:

-Почерпете вдъхновение от нашата подбрана библиотека с примери за автобиография и мотивационни писма за различни длъжности и индустрии.

-Изследвайте различни формати и стилове, за да разберете как ефективно да демонстрирате умения и опит за различни длъжности и индустрии.

Образователни блогове и насоки:

-Посетете нашата изчерпателна библиотека от блогове и насоки, предлагащи ценна информация за процеса на кандидатстване за работа.

-Научете най-добрите практики, тенденции в индустрията и експертни съвети за писане на автобиография, мотивационно писмо и успешно търсене на работа.За всякакви въпроси или разяснения относно описанието на нашите услуги, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти на: [email protected].

Технически стъпки за сключване на договор с Дружеството

а) Договорът влиза в сила в моментът на Вашата регистрация в нашата Платформа и по този начин се съгласявате с нашите Условия. В случай че сте приели офертата електронно, ние незабавно ще потвърдим по електронен път получаването на изявлението за приемане на офертата. До потвърждаване от наша страна, че сме получили Вашето изявление за приемане на офертата, Вие можете да развалите договора. Ние ще Ви предоставим Условията преди сключването на договора по начин, който позволява те да бъдат съхранявани от Вас на траен носител на информация. Също така, в настоящите Условия обръщаме внимание и на правото Ви да се откажете от договора в срок от 14 дни от датата на доставка без да посочвате причина за това.

б) Договорът ще бъде архивиран от нас, защото ние следим кой се е регистрирал на нашата Платформа и, съответно, се съгласил с нашите Условия. Вие имате възможността да запазите Условията чрез нашия уебсайт в PDF формат, чрез функцията за печат. Нашите Условия са винаги достъпни чрез уебсайта ни, като моля да ни уведомите, ако желаете да получите Условията по електронна поща.

в) Вие следва да предоставите цялата информация и съдържание, от които се нуждаем, за да сключим своевременно договор с Вас. Забранено е да използвате всичко, което предоставяме по договора, по друг начин, освен по предназначение. Съдържанието, което качвате трябва да бъде предоставено по начин и във формат определен от нас. Вие гарантирате за верността, пълнотата, точността и достоверността на съдържанието, както и своевременното му предоставяне, дори ако то се предоставя от трети страни. Ние не носим отговорност за използването на съдържанието от Ваша страна. Вие сте отговорни за осигуряването, за своя сметка, на подходящи компютърни, информационни или телекомуникационни съоръжения за (сигурно) използване на Платформата. Ние ще се уверим, че потребителските права в Платформата са правилно посочени. Ако установим, че сте в нарушение на описаните по-горе правила, ние можем да блокираме вашия акаунт. За въпроси или поддържка, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти на адрес [email protected].

г) Езикът, на който се сключва договор на този уебсайт, е български.

Права на интелектуалната собственост

Права на интелектуалната собственост са всички настоящи и бъдещи Права на интелектуалната собственост, навсякъде по света, по отношение на Платформата, които принадлежат на нас и/или на лицата, които са ни предоставили лицензия, сега или в бъдеще, включително авторски права, права върху бази данни, търговски марки, права върху дизайн, права върху търговско наименование, права върху домейн, патенти, права върху търговска тайна, както и други подобни права по обичайното право, като правата по отношение на имитации. Доколкото имате право да използвате Платформата, единствено за целите на използването на Вашия акаунт Ви се предоставя ограничена, неизключителна, непрехвърлима и неподлежаща на последващо лицензиране лицензия да достъпвате и използвате Платформата и да сваляте и копирате всяка част от Съдържанието, до което Ви е предоставен достъп, единствено и само за Ваша лично, некомерсиално ползване. Ние си запазваме всички права, които не са Ви предоставени изрично в и по отношение на Платформата, Съдържанието и Марките. Този лиценз се предоставя за срока на Вашия акаунт и с настоящото Ви е го приемате. Ние имаме право по всяко време да прекратим този лиценз едностранно, предсрочно и с незабавен ефект , без да Ви дължим каквато и да е компенсация или обезщетение.

Вие се задължавате да ни обезщетите за всяка загуба, произтичаща от всякакво извършено от Вас нарушение на Правата на интелектуалната собственост във връзка с Платформата. Вие се задължавате да ни обезщетите за всички разходи и загуби, включително разходи за правна помощ, произтичащи от нарушение на Права на интелектуалната собственост. Вие се задължавате да предприемете мерки, за Ваша сметка, с цел да ограничите разходите, които се очаква да бъдат понесени и/или загубите, които се очаква да ни бъдат причинени.

Такси и Плащане

Ако преценим, че някакви данъци, като данък върху продажбата, ДДС или всякакви други данъчни облагания са приложими спрямо дължимите от Вас такси, цената на Ваша покупка в Платформата ще включва тези данъци и/или такси в процеса на поръчване. Ако Вашата поръчка е обект на периодично плащане, имате възможност да ни предоставите право на директен дебит. В този случай ще начисляваме плащане на периодична основа, без да изискваме Вашето предварително одобрение преди всяко начисляване на дължима сума, докато не ни уведомите, че прекратявате директния дебит. Всички плащания следва да са във валутата, посочена на страницата за плащане.

Модификации и прекъсвания

Ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация в нашава Платформа.
Ние не можем да гарантираме, че платформата ще бъде достъпна по всяко време. Възможно е да възникнат хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддържка, свързана с Платформата, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. В тази връзка си запазваме правото да променяме, преработваме, актуализираме, спираме, преустановяваме или по друг начин да модифицираме Платформата, за да сме сигурни, че сме в състояние да предоставяме услугите, както е посочено в Условията и Допълнителните условия на ЕС

Електронни комуникации, транзакции и подписи

Посещаването на Платформата, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронна комуникация и електронни изявления съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. С настоящото Вие и Дружеството се съгласявате да получите такава електронна комуникация и електронни изявления и Вие и Дружеството се съгласявате, че всички споразумения, уведомления, оповестявания, и други комуникации, предоставени по електронен път, чрез електронна поща и в Платформата, удовлетворяват всички законови изисквания такава комуникация да бъде в писмена форма. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ И ДРУЖЕСТВОТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, КАКТО И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, СТАРТИРАНИ ИЛИ ЗАВЪШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА. За избягване на съмнение, с настоящото Вие и Дружеството се съгласявате, че правната сила на обикновения електронен подпис и/или на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на саморъчния подпис.

Право на отказ

При закупуване цифрово съдържание, Вие, като пребиваващ в ЕС потребител, имате право да се откажете от договора в рамките на 14 дни от датата на предоставяне на съдържанието, без да посочвате причина за това. Правото на отказ от договора за предоставяне на цифрово съдържание няма да се прилага, ако изрично сте заявил/а, че желаете цифровото съдържание в срока за отказ изрично сте се отказал/а от правото на отказ, приемайки че получаването на цифровото съдържание в срока за отказ се приравнява на отказ от правото на отказ.

При извършване на 7 дневна тестова регистрация, за срока на същата се прилага гаранция за връщане на плащането. В 14 дневен срок от Вашето изявление, че ще предявявате гаранцията, заплатената от Вас сума ще Ви бъде върната.

Отговорност

Ние не носим отговорност за: а) всякакви неточно интерпретиране на информация, грешки или пропуски във връзка с работата на Платформата и/или с нашите услуги, ако същите са причинени или са резултат на Ваши действия, като непредоставяне на пълна, точна, коректна и ясна информация (или несвоевременното ѝ предоставяне); б) грешки или пропуски на трети лица, ангажирани от Вас или действащи от Ваше име; в) информация, предоставена от трети лица в Платформата. Ние отговаряме единствено за причинените от нас преки вреди или загуби. Отговорност за каквито и да било (финансови) вреди или загуби, различни от преки вреди и/или загуби, като косвени вреди или загуби, включително, но не само, последващи вреди или загуби, пропуснати ползи, вреди или загуби, причинени от откраднати, недостъпни, увредени, унищожени или изгубени (лични) данни или материали, изгубени спестявания, загуба, в следствие на прекъсване на търговска дейност или вреди или загуби, които са причинени от или са в резултат от изтичане на информация, пробив в сигурността или кибер престъпност, е изключена доколкото това е допустимо от закона. С изключение на случаите на груба небрежност или умисъл, общият размер на нашата отговорност за вреди или загуби, произтичащи от предоставянето на нашите услуги и/или от Платформата, или по друг начин произтичащи от или във връзка с Условията и Допълнителните условия на ЕС, се ограничава до сумата, заплатена ни от Вас.

Непреодолима сила

В случай на непреодолима сила, за периода на същата ние не сме длъжни да изпълняваме което и да е от нашите задължения, включително всякакво законово и/или уговорено гаранционно задължение. Също така, ние не отговаряме за каквито и да било вреди, понесени от Вас в резултата на събитие на непреодолима сила, освен ако не сме в забава или в неизпълнение по отношение на наше задължение, настъпило преди проявата на непреодолимата сила. Непреодолима сила от наша страна означава, но не се ограничава до: а) неизпълнение на задължение от страна на наш доставчик, от когото зависим; б) дефектни стоки, оборудване, софтуер или материали от трети лица; в) епидемии и пандемии; г) случаи на преустановяване работа на нашата мрежа, по причина, за която ние не отговаряме, включително, но не само – кибер атака или (D) DoS атаки от всякакъв вид или дефект в интернет трафика хардуерен или софтуерен проблем или всякаква друга външна причина; д) дейност по поддръжка на Платформата, която има за последица прекъсвания, забавяния или грешки; е) правителствени мерки, включващи финансови регулации и законодателство; ж) стачки, принудително спиране на дейност, бунт и всякаква друга форма на нарушаване и/или препятстване, причинено от трети лица, което възпрепятства нас; з) заболяване на един или повече служители, които трудно могат да бъдат заместени; и) прекъсване на електрозахранване, интернет, компютърна мрежа, телекомуникации или й) всяка друга причина, извън нашия разумен контрол.

Разрешаване на спорове

За всички производства по претенции, спорове или други съдебни производства между Вас и нас, включително, но не само, всякакви такива претенции или спорове, които са по някакъв начин свързани с или произтичат от Условията и Допълнителните условия на ЕС, или от Вашият достъп до или използване на Платформата, ще се прилага правото на Нидерландия. Приложението на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изрично изключено от Условията и Допълнителните условия на ЕС.

Жалби

За да бъде разгледана Ваша жалба или да получите допълнителна информация относно Платформата, моля свържете се с нас в разумен срок, след като установите или е била налице възможност да установите проблем, на [email protected]. Ние ще Ви отговорим в разумен срок.

Европейската комисия поддържа платформа за Онлайн решаване на спорове (ОРС). Като наш клиент бихме искали да Ви информираме за тази възможност за алтернативно решаване на спорове. Натиснете тук, за да посетите платформата на Европейската комисия.

Алтернативни способи за разрешаване на спорове

За разрешаване на спор, имате право да се обърнете към Орган за алтернативно разрешаване на спорове, а именно Обща помирителна комисия при Българската Комисия за защита на потребителите, интернет страница: www.kzp.bg, имейл: [email protected]. Също така можете да използвате платформата за алтернативно разрешаване на спорове, поддържана от Европейската комисия, достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Пребиваващи в САЩ – Допълнителни условия за ползване

Последна актуализация: 12 юли 2022 г. Тези допълнителни условия за ползване се отнасят за вас, ако сте пребиваващ в Съединените американски щати („Допълнителни условия за САЩ“). Следователно, ако сте пребиваващ в Съединените американски щати, за Вас ще се прилагат и Условията за ползване и Допълнителните условия за САЩ. Ако има някакво противоречие между Условия за ползване и тези Допълнителни условия за САЩ, и настоящите Допълнителни условия за САЩ се отнасят за Вас, тогава Допълнителните условия за САЩ ще имат предимство.

Нарушаване на авторски права

Ако считате, че някакъв материал, достъпен на или чрез Платформата, нарушава авторски права, които притежавате или контролирате, моля незабавно ни уведомете, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу („Уведомление“). Копие от вашето Уведомление ще бъде изпратено на лицето, което е публикувало или съхранява материала, посочен в Уведомлението. В съответствие с Закона за ограничаване на отговорността за нарушаване на авторските права онлайн от Закона за авторските права на цифровото хилядолетие (17 U.S.C. § 512) (ЗАПЦХ), Уведомлението трябва да съдържа по същество следното:

 • Вашият саморъчен или електронен подпис;
 • Идентификация на произведението, защитено с авторско право, което смятате, че е нарушено;
 • Идентифициране на материала в Платформата, който според Вас нарушава авторското право, по достатъчно точен начин, за да можем да открием материала;
 • информация за контакт с Вас, включително Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер и, ако има такъв, имейл адрес;
 • изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на материала, защитен с авторско право, не е разрешено от титуляра на авторското право, неговия представител или от закона;
 • изявление, че информацията в известието е точна; и
 • декларация, под страх от лъжесвидетелстване, че сте собственик на авторското право или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторското право.

Ако не спазвате тези изисквания, уведомлението Ви може да не породи действие. Ако съзнателно представите невярна информация за това, че материалите в Платформата нарушават авторското право, може да бъдете подведени под отговорност за вреди, включително разходи и адвокатски хонорари съгласно раздел 512 (f) от ЗАПЦХ. Ето защо, ако не сте сигурни, че материал, находящ се в или свързани със Платформата, нарушава Вашето авторско право, потърсете предварително консултация с адвокат.

Права на правителството на САЩ

Нашите услуги са „търговски продукти“ както е определението във Федералния регламент за придобиване („ФРП“), 48 C.F.R. § 2.101. Ако нашите услуги са придобити от или от името на агенция, която не е към Министерството на отбраната („МО“), нашите услуги са предмет на условията на настоящите Условия в съответствие с 48 C.F.R. § 12.212 (за компютърен софтуер) и 48 C.F.. §12.211 (за технически данни). Ако нашите услуги са придобити от или от името на някоя агенция към Министерството на отбраната (“МО”), нашите услуги са предмет на настоящите Условия в съответствие с Федералния регламент за придобиване на отбранителни продукти („ФРПОУ“) 48 C.F.R. § 227.7202-3. В допълнение, 48 C.F.R., § 252.227-7015 се прилага за технически данни, придобити от Министерството на отбраната. Настоящата клауза за Правата на правителството на САЩ замества и отменя всяка друга клауза или разпоредба на ФРП, ФРПОУ или друга клауза или разпоредба, която се отнася до правата на правителството върху компютърен софтуер или технически данни съгласно настоящите Условия. Resume.io // Талент Уърлдуайд Инк (Talent Worldwide Inc) Лексингтън Авеню №420, апартамент 1402 - 1063, Ню Йорк, НЙ 10170, САЩ регистрационен номер на работодател (EIN): 27-2293754 Данъчен номер: 27-2293754

Resume.io // Imkey BV
van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Netherlands
CoC: 60887737
VAT: NL854104379B01

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите и да извършва анализи и маркетинг. Като използваш нашия уебсайт, ти се съгласяваш с всички бисквитки в съответствие с нашите Политика за бисквитки и Политика за поверителност.
Приеми бисквитките